Етнографски центар Дриввик, Етнографски центар Дритвик - Снајфелдснес