Епу Лакен, Област природни протегида Епу Лаукуен - Неукуен