Геотермално цратерско језеро Витина, језеро Геотермално кратер Вити - Хобн